Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.sirah.sk. Názov spoločnosti SIRAH s.r.o., IČO 46897500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30995/V

Úvodné ustanovenia

Tento dokument v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom stránky www.sirah.sk; Spoločnosť SIRAH s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“)
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“)

Definícia pojmov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; alebo aj fyzická alebo právnická osoba, či orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt.

Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva poskytované služby Spoločnosťou SIRAH s.r.o. za účelom nájsť vhodného zamestnanca.

Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, alebo aj fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt.

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať poskytované služby; klientom je aj fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie.

Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Obchodného partnera.

Životopis  je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie alebo sprístupňovanie/poskytnutie.

Služby predstavujú produkty, ktoré SIRAH s.r.o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu. Služba poskytovaná Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov je možnosť prostredníctvom Webovej stránky odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu. Služba poskytovaná Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov je poskytnutie osobných údajov Záujemcu o prácu Obchodnému partnerovi.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Pseudonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje v Životopisoch/ odpovediach na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu

Služba poskytovaná Záujemcom o prácu predstavuje možnosť odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu zverejnenú na Webovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňuje Pevádzkovateľ. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Webovej stránke.

Odpovede/ Životopisy obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba odoslaním odpovede, resp. reakcie na pracovnú ponuku vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. SIRAH s.r.o. na základe osobitného písomného súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.

Osobné údaje uvedené v Odpovedi/ Životopise Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom elektronicky, a to v trvaní 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise pseudonymizované.

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa udelenia súhlasu Záujemcu o prácu budú pseudonymizované údaje ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je SIRAH s.r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Odpovede na Webovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu/ Životopisy zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), dosiahnuté vzdelanie, doterajšia prax, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; SIRAH s.r.o. nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Dotknutá osoba prostredníctvom Webovej stránky pošle Prevádzkovateľovi svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Webovej stránky dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu pre Obchodného partnera (Klienta).

Pri poskytovaní služieb Spoločnosť SIRAH s.r.o. má postavenie Prevádzkovateľa, koná voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Obchodný partner má postavenie Prevádzkovateľa, koná voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého Prevádzkovateľa a voči každému Prevádzkovateľovi.

Účelom spracúvania osobných údajov je „Nájsť vhodného zamestnanca“ pre Obchodných partnerov. Obchodný partner osobné údaje takto získané nie je oprávnený využívať pre iný účel.

SIRAH s.r.o. prostredníctvom Webovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre SIRAH s.r.o. je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Súbory cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Webovej stránky.

Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Zásady spracovania

Osobné údaje musia byť: spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe; získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; správne a podľa potreby aktualizované; uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami.

Povinnosti prevádzkovateľa

Pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť jasný a konkrétny účel spracúvania osobných údajov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.

Zabezpečiť spracovanie len takých osobných údajov, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Zlikvidovať v prípade pseudonymizovania tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a pseudonymizovať.

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť SIRAH s r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti SIRAH s r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: asistent@sirah.sk

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov: Bc. Andrea Jendruchová, e-mail: asistent@sirah.sk